საკვები პროდუქტები

რძის ნაწარმი
პურ-ფუნთუშეული
ბაკალეა
კონსერვი
ხორცი. ხორცის პროდუქტები
ზღვის პროდუქტები
ნახევარფაბრიკატები
ტკბილეული
დიეტურ-დიაბეტური პროდუქცია
ხილ-ბოსტანი
ბავშვთა კვება

G&G - ჯემი ქლიავის


7.95 ლარი

39.00 მონეტა

 G & G”  qliavis xilfafa  450gr

mwarmoebeli qveyana: germania

Semadgenloba: qliavi, Saqari, limonmJava, saneleblebi. 100gr-ze kaloriuloba: 204kkl, cila 0.8g, naxSirwyali 48g, Saqari 45.3g, cximi 0.3g, celulozi 2.2g, natriumi 0.01g.

Senaxvis pirobebi: SeinaxeT mSral da gril adgilas. gaxsnis Semdeg SeinaxeT macivarSi.

Senaxvis vada: ix: SefuTvaze                    

                                          სპეციალური შემოთავაზებების გამოწერა