საკვები პროდუქტები

რძის ნაწარმი
პურ-ფუნთუშეული
ბაკალეა
კონსერვი
ხორცი. ხორცის პროდუქტები
ზღვის პროდუქტები
ნახევარფაბრიკატები
ტკბილეული
დიეტურ-დიაბეტური პროდუქცია
ხილ-ბოსტანი
ბავშვთა კვება

G&G-ტყის კენკრის კონფიტიური .


8.55 ლარი

42.00 მონეტა

 G&G’kenkrovani xilis konitiuri450gr.

Mwarmoebeli qveyana:Germania

Semadgenloba:17.5%mayvali,17.5%mocvi,15%Jolo,Saqari,glukoza,fruqtozas sirofi,limonmJava,Jelatini:peqtini 100gr-ze:cilebi 0.5gr. cximi:0.3gr.naxSirwylebi 58.6% energetikuli Rirebuleba 248kkl.

Senaxvis pirobebi:SeinaxeT mSral da gril adgilas.

Senaxvis vada:ixileT sefuTvaze

სპეციალური შემოთავაზებების გამოწერა