საკვები პროდუქტები

რძის ნაწარმი
პურ-ფუნთუშეული
ბაკალეა
კონსერვი
ხორცი. ხორცის პროდუქტები
ზღვის პროდუქტები
ნახევარფაბრიკატები
ტკბილეული
დიეტურ-დიაბეტური პროდუქცია
ხილ-ბოსტანი
ბავშვთა კვება

G&G-მარწყვის ჯემი .


7.35 ლარი

36.00 მონეტა

 “G&G ” marwyvisa da revandis  konfituri 450gr

mwarmoebeli qveyana: germania                        

Semadgenloba: 25% marwyvi, 25% revanda, Saqari, fruqtoza-glukozas sirofi, limonmJava, peqtini. kvebiTi Rirebuleba 100gr-ze: cilebi: 0.4gr. naxSirwylebi: 58.7gr. masSi Semavali Saqari 55.0gr, cximebi: 0.1gr. energetikuli Rirebuleba: 243kkal.

Senaxvis pirobebi: SeinaxeT mSral da gril adgilas

Senaxvisvada: ix. etiketze                        

სპეციალური შემოთავაზებების გამოწერა