საკვები პროდუქტები

რძის ნაწარმი
პურ-ფუნთუშეული
ბაკალეა
კონსერვი
ხორცი. ხორცის პროდუქტები
ზღვის პროდუქტები
ნახევარფაბრიკატები
ტკბილეული
დიეტურ-დიაბეტური პროდუქცია
ხილ-ბოსტანი
ბავშვთა კვება

G&G-მარწყვის ჯემი


8.95 ლარი

44.00 მონეტა

 “G&G ” marwyvis konfituri   450gr

mwarmoebeli qveyana: germania                        

Semadgenloba: 50% marwyvi, Saqari, glukoza-fruqtozas sirofi, limonmJava, Jelatini peqtini. kvebiTi Rirebuleba 100gr-ze: cilebi: 0.4gr. naxSirwylebi: 58.5gr. masSi Semavali Saqari 54.9gr, cximebi: 0.2gr. energetikuli Rirebuleba: 243kkal.

Senaxvis pirobebi: SeinaxeT mSral da gril adgilas

Senaxvisvada: ix. etiketze                        

სპეციალური შემოთავაზებების გამოწერა